download new song Pouria putak download new world song

download new song Pouria putak download new world song

By download the new song called Pouria putak new world with the best quality song lyrics in goosh music

Leave A Comment

دانلود آهنگ جدید پوریا پوتک دانلود آهنگ دنیای جدید

دانلود آهنگ جدید پوریا پوتک به نام دنیای جدید به همراه متن آهنگ با بهترین کیفیت در بگوش موزیک

<div style="text-align: center;"> <h2 dir="rtl">دانلود و متن آهنگ دنیای جدید از پوریا پوتک در بگوش موزیک </h2> <div class="Lyrics__Container-sc-1ynbvzw-2 jgQsqn" dir="rtl"> <p>به نام خدا</p> <p>به نام حق</p> <p>به نام نفس های جاری تو کوچه های پرت</p> <p>به نام فقر</p> <p>به نام بخت</p> <p>به نام روزگار سخت</p> <p>به نام آسفالتی کـه واسه فراری شد تخت</p> <p>به نام خیـابونیـا نـه الکیـاش اصلیـاش</p> <p>نـه مدعیـاش این دست فروشاش یتیماش</p> <p>به نام فردین کـه جز یـه جفت تخم</p> <p>مرام مردی داشت</p> <p>ایول مردی داش</p> <p>به نام من</p> <p>به نام او</p> <p>به نام مرگ</p> <p>به نام جون</p> <p>به نام رگ</p> <p>به نام خون</p> <p>به نام رقاصی کـه پر اشک بود چشماش</p> <p>ولی ید بـه ساز اون</p> <p>به ساز اون</p> <p>به “کاف” کاشون</p> <p>“ت” تهرون</p> <p>“ناف” شمرون</p> <p>“جیم” جیـهون</p> <p>“نون” نونو</p> <p>“ر” رونو</p> <p>“ک"کونو</p> <p>هر چی اونو</p> <p>بلند بگو با هم تف بـه اونو</p> <p>تف بـه ذاتت</p> <p>به نام ازادی کـه “د” شو “ر” کن بلند بگو ازاری</p> <p>به نام ازاری کـه “آ” “ب” بلند بگو درود بـه هر چی بازاری</p> <p>که جدا بخون کلماتشو اگه زمان بگرده بـه حکومت اسلامـی</p> <p>مـیگی “باز آری”</p> <p>باس ما نیس زمـین اینو پر نورم باشـه اشکار نیست همـین</p> <p>واسه اینکه نفهمـی مجبورم تند بخون</p> <p>پس گوش کن</p> <p>برو جلو مردم مـیگن درو کنـه</p> <p>ولی کـه من مـیخوام اصلن بخونم</p> <p>حاجی سری کـه درد نمـیکنـه رو نمـیبندن</p> <p>ولی درون اینکه من اوین و اعدام و غزل و رجایی تخ</p> <p>حرفمو راست مـی قد ما محکمـه</p> <p>ببینی تو اینی کـه من مـیگمو مـیگریشو چون همـیشـه حرف راست و همـیشـه فهمـیدی ورق تو مـیشینی</p> <p>مـیدونی کـه جوهر زمـین مـیزنـه جوهرلقو لقب پوتکم جوهرلقه نمـیتونـه خودشو کنترول کنـه  راجب هر چیزی مـینویسه</p> <p>مـینویسه واسه کلمات ریزه ریزه</p> <p>واسه تلفات ضربات و فورانـه</p> <p>عرق و علف و تلف عمر من و توئه</p> <p>منم پرم از راهی کـه پر عنـه گوهه</p> <p>چون قلمام خوبه مـیخوام پامو قلم کنن از طرف من سریع بهشون بگید کـه کار ما با قلمـه</p> <p>مغز و قلب قلمـه</p> <p>کاغذم زیر قلمـه</p> <p>باورم زیر قلمـه</p> <p>نبضم قلمـه</p> <p>دستم قلمـه</p> <p>یـه پام کم بود</p> <p>مـیخوان قلمش کنم</p> <p>پاین کنن</p> <p>بگین سریع تر بیـان چون حتما کنن</p> <p>اه</p> <p>کار ما با قلمـه بـه ما مـیگن رپ کُن</p> <p>هر کی بـه این سبک و ادماش توهین کنـه</p> <p>خارشو گل مـیکنم</p> <p>برید کنار کونده های مرتوب</p> <p>م بـه رپتون</p> <p>تو کلتون</p> <p>ریدید تو رپ</p> <p>احمق های لجن خوار</p> <p>بی شرف های بی همـه چیز</p> <p>100%زتا</p> <p>♬♬♬♬</p> <p>ارزو رو همـه مـیکنن</p> <p>هست نمـیخوام</p> <p>من با همـین امـید همجنس گرایی مـیکنم تو سپیدار</p> <p>امـید دارمت</p> <p>ارزو باختمت</p> <p>شما دوتا</p> <p>کاشت یـه رویـاست</p> <p>رویـا هم همچون مادرشای درون این دنیـاست</p> </div> <h2 dir="rtl">دانلود و متن آهنگ دنیای جدید از پوریا پوتک در بگوش موزیک  </h2> <h2 dir="rtl"> </h2> </div>

Newly Released Albums