Leave A Comment

آهنگ ننگ به نیرنگ تو

دانلود آهنگ ننگ به نیرنگ تو به همراه متن با بهترین کیفیت در بگوش موزیک

<h3 class="ltitle" style="text-align: center;">آهنگ امیر تتلو - ننگ به نیرنگ تو</h3> <div class="ltxt"> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">[اینترو]</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">تا حالا از دیوار برزخ ، جهنمو دیدی؟</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">(آقا ، شما هم میری گل بگیری؟)</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">(یه دو تا هم واسه ما بگیر)</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">ندیدی؟ یعنی واقعا ندیدی؟</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">[ورس یک]</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">تووی این شهر قشنگ تر از تو نیست</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">جذابی و ترسناک تر از پلیس</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">(دستا بالا)</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">شکلاتی خوشمزه تر از تو نیست</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">دلم میخواد بزنم تنتو لیس</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">[کروس]</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">ای ننگ به نیرنگ تو ، باز شده دلتنگِ تو</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">نگرانتم میزنم به سینه سنگِ تو</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">ننگ به نیرنگِ تو ، آخ لبِ خوش رنگِ تو</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">انقدِ خوبی و گیرا که شدم منگ تو</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">[ورس دو]</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">عوضی ، حسن بابا</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">اینجا رو گشتم نبوده مثت</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">اونجا رو گشتم نیست</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">حالا اینطوری اونطوری هر طوری باشی</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">ادا اطوارات بیست</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">واست اینوری میام و اونوری میرم</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">هر وری اصاً میکس</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">اینجوری اونجوری فرقی نداره</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">همه جوره تک فیکس</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">[کروس]</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">ای ننگ به نیرنگ تو ، باز شده دلتنگِ تو</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">نگرانتم میزنم به سینه سنگِ تو</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">ننگ به نیرنگِ تو ، آخ لبِ خوش رنگِ تو</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">انقدِ خوبی و گیرا که شدم منگ تو</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">[ورس سه]</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">مُو بازم مس* کردُم</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">آره مُو دلُم خواست که مس* کنُم</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">از قصد کردُم</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">مُو میخوام گیج برُم</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">میخورُم از هر دو</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">تو هم هر چی میخوای مصرف کن</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">هم دود داریم هم هست الکل</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">همه چی مسخرست در کل</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">آخ مُو دلُم ریشه کو این؟</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">(کجا رفت؟ زید مونو ندیدی؟)</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">مُو میخوام کینگ بشُم</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">که بشینُم پیشِ کوئین (Queen)</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">اونم عاشق میشه</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">ما خودمون پیشگوئیم</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">(کفِ دستتو بده فالت بگیُرم)</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">قِر توو کمر رختم باز</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">یهو بده بالا پایین</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">انگار افتادی توو دست انداز</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">مُو دلُم پرنده اما چهره غلط انداز</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">هر چی بریزی هستم باز</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">مُو میخوام شاباش بدُم</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">تو بکن پس انداز</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">من اصا کاری ندارم</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">قُمارو تو بُردی</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">من اصاً گیاه خوارم</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">چلو کبابو تو خوردی</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">تو اصاً بروسلی</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">تو بزن بهادر</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">ولی بهادر دیگه رو بورس نی</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">ما نوکِ حمله شما دفاعِ اتوبوسی</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">ما اصا تراکتور شما پرسپولیس ولی توو قوطی</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">ما اصاً عر* سگی ، شما اَبسلوتی</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">مُو هنوزُم نفهمیدم</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">شما جدی فکر کردی گَنکی؟</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">[کروس]</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">ای ننگ به نیرنگ تو ، باز شده دلتنگِ تو</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">نگرانتم میزنم به سینه سنگِ تو</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">ننگ به نیرنگِ تو ، آخ لبِ خوش رنگِ تو</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">انقدِ خوبی و گیرا که شدم منگ تو</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">[اوترو]</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">مرگ به نیرنگِ تو</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">تخته شیلنگ جنگِ تو</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">آقا ببر ما رو ول کرد</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">شما ما رو ول نمیکنین</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">مرگ بر آمریکا</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">آمریکا مرگ به نیرنگ تو</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">خونِ جوانانِ ما میچکد از چنگِ تو</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">مرگ بر آمریکا</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">آمریکا ، یه همچین چیزی</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">رئیس جمهورمون توو کو*ت کرد</p> </div>

Newly Released Albums

40
40
43
43
25